پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

حریم خصوصی...

شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1388 01:36 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 4 نظر چاپ

: حـــــــــــــــریم خصوصــــــــــــــی

ازمیان فهرست های بین المللی موضوعات پیرامون حقوق بشر ، شاید دشوارترازهمه تعریف  حریم خصوصی  باشد  درحقیقت تعریف حریم خصوصی بستکی تام به فرهنگ وزمینه های اجتماعی ومحیطی دارد دربسیاری ازکشورها، این مفهوم بامقوله حفظ اطلاعات ،که حریم خصوصی را درمعنای مدیریت اطلاعات شخصی تفسیر می کند، پیوند خورده وابعادی درهم ادغام شده است

و در عین حال محافظت ازحریم خصوصی معمولاً به عنوان ابزاری برای ترسیم محدوده خطوطی که جامعه میتواند درامور افراد دخالت کند ، تلقی می شود  نبود یک تعریف خاص ، به معنای کم اهمیت بودن این مفهوم نیست ؛ بلکه به یک معنا ، تمامی مموارد حقوق بشر ، جنبه هاوابعادی از حق حریم خصوصی هستند

و برای بار اول در دهه    هژده نود دوتن از قاضی های ایالات متحده امریکا به اسمهای  سامویل وارن و لویس براندیس  درمقاله ای با عنوان  حریم خصوصی این مساُ له را به عنوان یک بحث جدی وصریح مطرح  کردند و حریم خصوصی را حق افراد برای تنها بودن  تعریف کردند ازنظر آنان، حریم خصوصی ، از جمله ارجمندترین حقوق دریک دموکراسی است وحمایت از آن ، باید درقانون اساسی بازتاب گردد

تعریف حریم خصوصی

حریم خصوصی ، حق افراد برای برخورداری از حمایت شدن در برابر مداخله بی اجازه دیگران دراموروزندگی خود و خانواده شان است ؛ خواه این عمل با ابزار مستقیم فیزیکی صورت پذیرد یا به وسیله نشر اطلاعات بناعاً حریم خصوصی یک ارزش کلیدی وزیربنای توجه به شاُن ومنزلت انسانی وسایر ارزشها نظیر آزادی اجتماعات وآزادی بیان است  حریم خصوصی یک حق انسانی واساسی بشر وخواسته منطقی فردی است

حوزه های حریم خصوصی

حریم خصوصی را می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد ، اما به هم ارتباط دارند

حریم اطلاعـــــــات  که شامل قوانینی است که اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات مالی ، طبی ودولتی افراد را تحت کنترل قرارمی دهد که به حفظ اطلاعات نیز معروف است

حریم جسمـــــــانی  که به حفاظت از جسم افراد درمقابل آزمایشهای ژنیتکی ، دارویی و نظایر آن مربوط می شود

حریم ارتباطــــــات  که به امنیت پستهای برقی ، تلیفون ها ، پست وسایر اشکال ارتباطات توجه دارد

حریم مکانــی  که به اِعمال مجموعه ای از محدودیتهای ونظارتها درمحیط کارو زندگی افراد و همچنین  اماکن عمومی مربوط می شود  حریم مکانی معمولاً توسط نظارت ویدیویی و یا چک

کردن هویت افراد، مورد تجاوزقرارمی گیرد