پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

عشق

شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1388 04:05 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 8 نظر چاپ

                            عشق

دهقان پیر!

            عشق چیست؟

عشق

رود باریست که آغازش را

              ابرهای بلند میدانند

و انجامش را

               شاخساران بلند

درمیان مزرعه ام

برگ میبرارد

بته کن!

        عشق چیست؟

عشق دهکده است

              کز سرکوه بلند

                      میتوانش به تماشا بنشست

واز آنجا به هوای یک کس

آسیا بان!

           عشق چیست؟

عشق پلیست

              از کمان رستم

                               برفرازی رودی

که همه روزه از آنجا نب رود

                                  دختری

                                        بر فرازی آن پل

                                    می آید

                                         می خواند و

                                                  میرقصد و

                                                         سرچرخی را

                                                      از سرم میکاهد

مسافر!

    عشق چیست؟

عشق

      یک سوار است

           آشنا با منزل

وقوتی پرسان بکنیش

                          که چه حد فاصله ماندست

                                        خنده اش میگرد

خوشه چین !

         عشق چیست؟

عشق فصلیست که از مزرعه ها میگذرد

دانه های خوش گندم را

                           به کبوتر هایی

                                         دشتی

                                            تعارف میکنند

و کوچکترین خوشه را

                           به من می نهد

معدنچی !

            عشق چیست؟

عشق یک وسوسه است

                             درفرورفتن، تاعمق کهی

وچراغی را آنجا

           افروخنتن است

دختر !

                       عشق چیست؟

عشق آرامش و خاموشی چشم مردیست

                      وقتی از دوست داشتن ،

                                     میلزرد

                                           و سر اپا سخنت

                             وقتی از گرمی دیدار،

                                             بیهوده سخن میگوید

نه !

عشق خمشیست

             به هنگامیکه

                     مرد می آشوبد

عشق احساس لطیفیست

                                  به چشمانی شوخ

نه !

          عشق

                   احمقیهای بلند ایمانیست

نه !

         عشق چییز دگر است

به دلم میگذرد

              به زبانم نه مگر !

قراول !

           عشق چیست؟

عشق بازار سرافرازانیست

               از جسارت از خشم

علم سبز بر افراخته ییست

                 بر فرازی گوری

                            از شهیدی گمنام

وهم عشق

          چیزی از جنس گل سوری و باغ نا جوست

                                    چیزی از زمزمه تلخ  اسیر زنگیست

                                                    ( چیزی از آزادیست)

نقاش !

              عشق چیست؟

عشق یک پیکر موزون سراپا رنگست

رنگ سبز،

              رنگ آبی و کبود،

                        رنگ نیلوفری ونارنجی

خوابیست که باهیچ عبارت

                       درنمی آید...

                               دیوانه نموده است مرا

گیتارنواز!

           عشق چیست؟


آه !

بهتر آنست که پرسان نکنی

آه از ین دختر شوخ

آه ازین نغمه ی کوتاه و بنفش

                                 تار تارم کرده

عشق بلبلیست

               بر سر هر سنگی

                            هر شاخی

                                    که نشست

                                            چیز نو میخواند

پر وپا تارو تر مگیست

                    همه مملو دیست

دست آموز نمیگردد و پیرم کرده

شرابی !

عشق چیست؟

عشق ؟

              باش جامی بزنم

عشق ؟

         صبر کن؟

                ام ام ...     مچم...

 دیوانه !

             عشق چیست؟

عشق یک مهتابست

                  شبانه

                  خوشه خوشه میشود

                 او بهمن میخندد

                 من به او میخندم

                            هوشکن !

                                        رسوانکنی

شاعر!

           عشق چیست؟

*          قراول چیزی نگفت؟

*          گفت

*          گیتارنواز چیزی نگفت؟

گفت

بس است