پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

اصول گزارش

شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1388 01:31 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 0 نظر چاپ

اصول گزارش

برای تهیه هر گزارش چهار اصل لازم است تا مورد تو جه جدی قرار داده شود

توصیف و باز گویی عینی - 1

پرهیز از پیش داوری - 2

شناخت مخاطب - 3

نفی گزارشگر محوری - 4

انواع گزارش

گزارش خبری-1

گزارش تحقیقی - 2

گزارش تشریحی و توصیفی - 3

گزارش تحلیلی- 4

گزارش موضوعی - 5

مراحل تهییه گزارش خبری

جمع آوری اطلاعات اولیه- 2

تقسیم بندی موضوعات -3

حضور در محل گفتگو با مردم-4

یاداشت برداری از مهم ترین ها-5

تکمیل اطلاعات -6

شیوه نگارش گزارش خبری

درجه بندی به اساس اهمیت رویداد -1

انتخاب لید- 2

انتخاب تیتــــــریاعنوان - 3

انتخاب زبان نگارش- 4

انتخاب سبک و ساختار گزارش- 5

انواع لید-1

لید خبری - 2

لید توصیفی - 3

لید تاریخی - 4

لید نقلی - 5

نقل قول مستقیم -1

نقل قول غیر مستقیم - 2

لید سوالی - 6

لید تشریحی -7

لید تمثیلی - 8

انواع مصاحبه

مصاحبه رودررو

مصاحبه راه دور

مصاحبه کتبی یا نوشتاری

مصاحبه خبری

مصاحبه فردی

مصاحبه بازو بسته

مصاحبه گروهی یا گنفرانس مطبوعاتی

ومصاحبه ازنظر محتوا به دودسته  سطحی وعمقی تقسیم می شود

شیوه های القای پیام

نقل خبر از منابع نا شناخته یا مبهم

گفتن بخشی از حقیقت

سکوت وبی توجهی

مبالغه

ترکیب خبر ونظریه

تحریف

جنجال آفرینی

ترکیب چند خبر درست ونادرست

پیچده کردن خبر

کنارهم قراردادن دوخبر صحح برای نتیجه گیری نادرست

فوریت بخشیدن ساختگی به خبر

سردرگم کردن مخاطب

شایعه پراگنی بجای خبر پراگنی

انتشار خبر نادرست و تگذیب آن

حالا چند روش دیگر برای انتقال پیام به مخاطب شما

ترتیب و توالی اطلاعات و سابقه خبر که در گذشته چگونه بوده است

انتخاب واژه ها ی دقیق و کوتاه برای ابراز مفهوم خبر

تکرار در سرویس های متعدد

بر جسته سازی

منابع معتبر م قوی داخل و خارج

پیام های دو سویه